Association

Chairman Principal - Rev.Fr. Binoy Kurakalayil

Sl.no Posts Batch Member Name
1
2
3
4
5
6
President
Vice President
General Secretary
Joint Secretary
Treasurer - I
Treasurer - II
I - 2013
IV - 2016
VI - 2018
I - 2013
I - 2013
VII - 2019
Asma Ahmed
Pooja H J
Gangesh Gunjan
Akshatha Patil
Ann Mary
Asha Elizabeth

Co-ordinators

Sl.no Batch Name - I Name - II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021
Lalit Kumar Kandoi
Dhivya Sharma
Harsha Hari
Samhitha Manvi
Shreya J
Tanushka Tarun Choudhary
Sahana S R
Shreyan C Rai
Shashwat Verma
Akshatha Patil
Bhoomika G S
Kishore B
-
Shubashree P
Sara Maria P
Aadhi Nandan J
Sneha Shastri
Aditi